Chcete žiť a podnikať na Slovensku, ktoré je členom EÚ?

Ste na správnom mieste! Pomôžeme vám získať prechodný pobyt na účely podnikania. Slovensko je nádherná, stabilná a hlavne bezpečná krajina v srdci Európy, kde je radosť žiť a podnikať. Slovensko je zároveň členom Európskej únie a Schengenského priestoru. Teda prechodný pobyt udelený pre SR, vám umožňuje voľne sa pohybovať po celej EÚ. Informácie o Slovensku vo wikipediiAké kroky musíte uskutočniť, koľko financií si musíte pripraviť, a ako bude celý proces získania prechodného pobytu v SR prebiehať, sa dozviete na tejto webstránke.

Viac informácií:

Podnikať na území Slovenskej republiky môžu aj cudzí štátni príslušníci. Avšak samotnej podnikateľskej činnosti cudzinca na Slovensku predchádza administratívne konanie pred príslušným oddelením cudzineckej polície. Ide o pomerne zložitý právny proces, v rámci ktorého by sa mal nechať cudzí štátny príslušník zastúpiť odborne spôsobilou osobou alebo spoločnosťou poskytujúcou služby v tejto oblasti.

Podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky môže štátny príslušník tretej krajiny podnikať na území SR, iba ak má na tento účel udelený prechodný pobyt. Štátnym príslušníkom tretej krajiny sa myslí fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (EÚ). Štátni príslušníci členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) majú zjednodušený prístup k podnikaniu na území Slovenska, no neoprávňuje ich to na prechodný pobyt, preto musia taktiež žiadať o prechodný pobyt na účely podnikania.

Na iniciovanie konania o udelení prechodného pobytu na účely podnikania je potrebné podať žiadosť na úradnom tlačive. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície v SR. Osobne na cudzineckej polícii môže cudzí štátny príslušník podať žiadosť iba v prípade, že sa na území SR zdržiava oprávnene.

Pohľad z praxe:

Z praktického hľadiska je však výhodnejšie podať žiadosť priamo na príslušnom oddelení cudzineckej polície na Slovensku. Dôvody takéhoto riešenia spočívajú v tom, že môžete v rámci jedného pobytu podpísať zakladateľské dokumenty k jeho novej obchodnej spoločnosti a taktiež aj priamo podať žiadosť na cudzineckej polícii. Po týchto úkonoch sa už nemusíte zdržiavať na území Slovenska, čo sa uvedie v žiadosti o udelenie prechodného pobytu pre prípad, že by vás pracovníci cudzineckej polície hľadali cudzieho štátneho príslušníka na adrese jeho budúceho prechodného pobytu. Nevýhoda podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí spočíva aj v časovom hľadisku, nakoľko zastupiteľský úrad žiadosť predkladá polícii, čo spôsobuje nemalé časové zdržanie.

Ako sa zahraničný klient dostane na územie SR, aby mohol podať žiadosť osobne?

Zahraničný klient sa môže oprávnene zdržiavať na území Slovenskej republiky na základe udelených národných alebo schengenských víz. Schengenské víza sú však výhodnejšie než národné, keďže oprávňujú cudzieho štátneho príslušníka sa pohybovať po celom území členských štátov schengenského priestoru. Správny poplatok za vydanie schengenského víza predstavuje 60,- EUR a pobyt cudzieho štátneho príslušníka v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Lehota na vydanie týchto víz predstavuje 15 kalendárnych dní. Slovenská republika však vo vzťahu k niektorým štátom uplatňuje tzv. zjednodušený proces vydávania víz, a to zníženým správnym poplatkom 35,- EUR a skráteným obdobím na vybavenie v trvaní 10 kalendárnych dní.

Kde sa nachádzajú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky? 

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky nájdete na tejto adrese:  Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí

Po udelení víz, odporúčame na základe vyššie uvedeného osobné podanie žiadosti priamo na cudzineckej polícii, pričom v takomto prípade vás prevedieme celým procesom udelenia prechodného pobytu na účely podnikania, ktorý možno zhrnúť do nasledovných krokov:

Ako prebieha celý proces získania prechodného pobytu

10 dôvodov prečo získať prechodný pobyt na Slovensku v EU s našou pomocou:

 1. Naša odmena je naviazaná na úspešné získanie vášho prechodného pobytu. V prípade, ak by ste s vašou žiadosťou o udelenie prechodného pobytu na cudzineckej polícii neuspeli (ešte sa nám táto možnosť nestala), odmena za naše služby sa zníži o 300 euro. Teda náš úspech a odmena je závislá od vašej spokojnosti. Sme tak logicky motivovaní urobiť všetko pre vašu spokojnosť a úspešné udelenie prechodného pobytu.
 2. Navštívime s vami každý úrad a komunikujeme v angličtine. Poverení špecialisti z našej spoločnosti s vami navštívia inštitúcie a preložia všetky potrebné dokumenty.  Nemusíte mať teda obavy, že  medzi vami a úradníkom vznikne (väčšina z nich komunikuje len po slovensky) jazyková bariéra, ktorá by bránila komunikácii a úspešnému udeleniu prechodného pobytu na Slovensku.
 3. Všetky služby spojené s vybavením prechodného pobytu vybavíte na jednom mieste. Nemusíte oslovovať rôzne spoločnosti. U nás získate úplný komfort, všetko vybavíme na kľúč a budete komunikovať s jednou osobou z našej spoločnosti. 
 4. Vynikajúca cena. Keď si uvedomíte, koľko času potrebujú naši odborne vzdelaní pracovníci na konzultáciu, prípravu dokumentov, ako i osobnú asistenciu na úradoch, preklad dokumentov, tak cena za túto službu je bezkonkurenčná. Dokonca ako jediná spoločnosť na trhu, máme cenu naviazanú i na váš úspech v prípade udelenia prechodného pobytu, teda ak by ste teoreticky neboli úspešní vy (čo sa nám ešte nestalo), nezískame časť odmeny ani my.
 5. Dodáme vám spoločnosť, ktorá je k získaniu prechodného pobytu nevyhnutnou podmienkou. Je na vás, či vám založíme úplne novú obchodnú spoločnosť alebo vám ponúkneme na predaj už vzniknutú ready made spoločnosť zapísanú v obchodnom registri. Či už založenie alebo predaj spoločnosti, tak v oboch prípadoch sme tieto služby od nášho vzniku v roku 2008 zabezpečili pre viac ako 1500 spoločností.
 6. Dodáme vám sídlo spoločnosti, ktoré je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby firma existovala. Nakoľko vlastníme podnikateľské nebytové priestory, tak poskytujeme pre svojich klientov profesionálnu službu zriadenia virtuálneho sídla. Túto službu poskytujeme na štyroch adresách v Bratislave – máte teda na výber. Od roku 2008 túto službu využilo a aktívne využíva viac ako 900 klientov.
 7. Zabezpečíme pre Vás riadne vedenie účtovníctva. Vaša spoločnosť musí mať riadne vedené účtovníctvo. Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné podniky. Túto agendu od roku 2010 poskytujeme pre viac ako 100 spoločností. Vaša firma bude mať všetky účtovné záznamy riadne vedené, a nemusíte mať preto obavy z prípadnej kontroly daňového úradu či cudzineckej polície.
 8. Právne služby, prípravy zmlúv a podnikateľské poradenstvo. Určite budete potrebovať poradiť i s prípravou zmlúv, a bližšie sa zoznámiť s právnym systémom na Slovensku. Máme samostatné právne oddelenie pozostávajúce z 5 interných právnikov, ktoré sa špecializuje na cudzineckú agendu, taktiež zastupuje klientov v konaní zápisov spoločností do obchodného registra, ako aj pri iných agendách súvisiacich s právom.
 9. Vymáhanie pohľadávok. Ak by sa vyskytla situácia, že vám obchodný partner neuhradí vaše pohľadávky, vieme pre vás zabezpečiť vymoženie vašich pohľadávok. Tu je optimálne, ak využijete predtým právne poradenstvo a teda budete mať kvalitne pripravené zmluvy od našej spoločnosti.
 10. Pomoc pri dosahovaní zisku. Zakladáme, predávame a spravujeme obchodné spoločnosti už 8 rokov – máme teda bohaté skúsenosti s prevodom podnikov, predaj starších spoločností s účtovnými zostatkami, poznáme trh obchodu so spoločnosťami, čo je nespornou a našou najdôležitejšou pridanou hodnotou najmä pri predlžovaní pobytu, keďže ten môže byť v prvej etape udelený maximálne na 3 roky. Následne je však možné jeho predĺženie za splnenia podmienky, že zahraničný klient dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období požadovaný zisk. Vzhľadom k tomu, že taktiež predávame a spravujeme obchodné spoločnosti, tak vieme zahraničnému klientovi odporučiť a sprostredkovať obchodné príležitosti, resp. zabezpečiť obchodnú spoluprácu s inými našimi klientami, v dôsledku čoho môže dosahovať zisk a tak splniť podmienku na predĺženie svojho pobytu.
 11. Zrušenie spoločnosti a ukončenie podnikania. Sme lídrom v SR v počte predaných spoločností. Rovnako sme lídrom v SR i v zrušení spoločnosti, ak si to situácia vyžaduje. Ak by ste sa po udelení pobytu rozhodli, že už nechcete ďalej podnikať z dôvodu, že sa napr. zamestnáte a budete žiadať o prechodný pobyt na účely zamestnania, tak pre vás môžeme sprostredkovať predaj vašej spoločnosti, prípadne ju vymazať z obchodného registra.

Chcete získať prechodný pobyt v SR? Tu je ďaľší postup

V prípade, ak máte seriózny záujem o získanie prechodného pobytu v SR a s ním súvisiace výhody, kontaktujte nás a môžeme spoločne premeniť váše prianie v realitu.

Chcem získať trvalý pobyť v SR

Naši klienti:

livecycling
neota
mhconsult
ngroup
phase
vislegis
aquaenergy
dajanareality
herbex
edymax
goldinvest
foxmartens
itsolar
jakubeczova
k2projekt